ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง จ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

คลิกดาวน์โหลด ใบรับการส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ สำหรับผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งต่งๆ ของสำนักงานกิจการยุติธรรม
ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเเข่งขันและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการ ของสำนักงานกิจการยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเเข่งขันและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการ ของสำนักงานกิจการยุติธรรม 

คลิกดาวน์โหลด ผังที่นั่งสอบแข่งขันข้าราชการ
คลิกดาวน์โหลด แผนที่การเดินทางและแผนผัง ม.สวนดุสิต

คลิกดาวน์โหลด แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการ ของสำนักงานกิจการยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการ ของสำนักงานกิจการยุติธรรม 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรมเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรมเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม